Misja

Zarządzenie Nr 2 /2011

z dnia 3 stycznia 2011 roku

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie

 

w sprawie: określenia misji Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie.

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.).

§ 1

Określa się misję w sposób następujący:

   Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie profesjonalnie i skutecznie realizuje prawnie przewidziane i statutowo przypisane obowiązki, mając na uwadze potrzeby społeczności Gminy Jastków.

   Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne, w tym dotyczące swojego regionu, prowadzi działalność informacyjną oraz popularyzuje książki i czytelnictwo, opracowuje i prowadzi formy pracy z czytelnikami, które służą popularyzowaniu nauki, sztuki oraz dorobku kulturalnego.

   Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

   Świadczy usługi w zakresie komunikacji internetowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Wytworzył: Anna Wójcik
Data informacji: 2012-10-10 07:27:16
Opublikował: Anna Wójcik
Data publikacji: 2012-10-10 09:28:22
Odsłon: 1846
Dziennik zmian