Regulamin

Zarządzenie Nr 5/2011 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie 

z dnia 11 marca 2011 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminne Bibliotece Publicznej w Jastkowie. 

Na podstawie art.10 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie z dnia 24 czerwca 2005 roku, nadanego Uchwałą Nr XX/214/2005 Rady Gminy Jastków zarządzam, co następuje: 

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 1/02 z 13 grudnia 2002 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie
Anna Wójcik

Wytworzył: Anna Wójcik
Data informacji: 2012-10-08 08:21:17
Opublikował: Anna Wójcik
Data publikacji: 2012-10-08 10:22:12
Odsłon: 1891
Dziennik zmian