Statut

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Jastkowie

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie:

 1. 1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
 2. 2.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach (Dz. U. z 1997 r Nr 85, poz. 539. ,Nr 106 z 1997 r. poz. 668 z późn. zm.).
 3. 3.Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1992 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z póź. zm.).
 4. 4.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.).
 5. 5.Niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jastków, a terenem jej działalności gmina Jastków w województwie lubelskim.

§ 3

 1. 1.Organizatorem Biblioteki jest Gmina Jastków.
 2. 2.Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 3. 3.Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. 1.Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie.
 2. 2.Filia w Dąbrowicy.
 3. 3.Filia w Ożarowie.
 4. 4.Filia w Tomaszowicach.

§ 5

 1. 1.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jastków.
 2. 2.Nadzór merytoryczny nad Biblioteką – wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – sprawuje Biblioteka Powiatowa w Lublinie.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie, 21-002 Jastków, oraz owalnej do identyfikacji zbiorów o treści: Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie Filia w Dąbrowicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie Filia w Ożarowie oraz Biblioteka Publiczny Jastków Filia w Tomaszowicach 21-001 Tomaszowice w. Lublin.

 1. II.Cele i zadania Biblioteki.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych Gminy Jastków, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.

§ 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. 1.Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. 2.Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzyblibliotecznych.
 3. 3.Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.
 4. 4.Sprawowanie nadzoru nad filiami oraz udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i

merytorycznej.

 1. 5.Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
 2. 6.Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokojenia potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

Zakres działania ustalony dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie obejmuje również jej filie biblioteczne.

7. Prowadzenie ośrodków edukacyjnych i działalności edukacyjnej.

 1. III.Organy Biblioteki i jej organizacja.

 

§ 8

 1. 1.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. 2.Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Jastków, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz stowarzyszeń zawodowych.

§ 9

 1. 1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.
 2. 2.Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 3. 3.Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

§10

Wewnętrzną organizację Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po uzgodnieniu z Wójtem.

§11

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. III.Gospodarka finansowa.

 

§ 12

 1. 1.Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. 2.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Jastków.

§ 13

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 14

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielona przez organizatora częscią mienia komunalnego

§ 15

 1. 1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. 2.Opłaty mogą być pobierane:

1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenie międzybiblioteczne,

2. za wypożyczenie materiałów audiowizualnych,

3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4. za uszkodzone, zniszczone lub nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne.

 1. 3.Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 2. 4.Zasady korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.
 1. IV.Postanowienia końcowe.

§16

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 


 

Wytworzył: Anna Wójcik
Data informacji: 2012-08-26 16:10:44
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-08-26 18:12:02
Odsłon: 1901
Dziennik zmian